EĞİTİM ÖĞRETİM

ilkokul-turkce

Türkçe dersinde dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Öğrencilerimizin güzel ve etkili konuşabilme, eleştirel düşünebilme, bilgiyi etkin kullanabilme, düşünebilme, üretebilme, sorgulayabilme, etkili sunum yapabilme ve sorun çözebilme becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

İlkokulumuzda 1 ve 2. sınıflarımızda haftada 10 ders saati; 3 ve 4. sınıflarımızda haftada 8 ders saati Türkçe dersi yapılmaktadır.

 

 

Türkçe Sosyal Bölümü Haberler

matematik-ilkokulMATEMATİK DERSİ AMAÇLARI, YAKLAŞIMIZ VE UYGULAMALARIMIZ

Matematik dersinde öğrencilerimize bir problemin birden fazla çözüm yolu olduğunu, problem çözerken işbirliği içinde olmayı, problemin çözüm yollarını anlatmayı ve savunmayı, en iyi çözümü tercih etmeyi, hayatında matematiği kullanabilmeyi, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeyi vermeye çalışıyoruz.

İlkokulumuzda 1 ve 2. sınıflarımızda matematik dersine haftada 5 ders saati ayrılmıştır. 5 ders saatinin 4 ders saatinde matematik, 1 ders saatinde de etüt matematik dersi yapılmaktadır.

3 sınıflarımızda matematik dersine haftada 5 ders saati ayrılmıştır. 5 ders saatinin 4 ders saatinde matematik, 1 ders saatinde de etüt matematik dersi yapılmaktadır.

4. sınıflarımızda matematik dersine haftada 5 ders saati ayrılmıştır. 5 ders saatinin 4 ders saatinde matematik 1 ders saatinde ise etüt matematik dersi yapılmaktadır.

Matematik Fen Bölümü Haberler

Fen bilimleri dersinin amacı, doğa, doğa ötesi ve yaşam yerinin doğasını tanıma ve edindiği gerçek bilgileri öğretmek ve sunmaktır. Doğayı algılama ve yorumlama düşünsel süreçlerle ilgilidir. Bu dersimizde öğrencilerimize bu becerileri ve aynı zamanda bilgi edinme, edindiği bilgiyi kullanma , araştırma-inceleme yeteneği kazandırmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken fen bilimlerinin eğlenceli yönünü de öğrencilerimize göstermeye çalışıyoruz.

Değişen müfredat doğrultusunda 3.sınıflara da fen bilimleri dersi gelmiştir. Fen Bilimleri Dersi 3. ve 4. sınıflarda 3'er ders saati olarak işlenmektedir.

Matematik Fen Bölümü Haberler

HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE HAYATI ÖĞRENİYORUM

Hayat Bilgisi 1 ve 2. sınıflarda 4 saat, 3. sınıflarda 3 saatlik olan dersimizin konularımızda, çocuklarımızın doğal ve toplumsal çevreyi tanımalarına, içinde bulundukları bu çevrelere uyum sağlamalarına yönelik becerilerin kazandırılmasını esas alınarak işliyoruz. İnsan, yaşamak için hem doğal, hem de toplumsal çevrenin bazı ilkelerini öğrenmek zorundadır.

Bu derste çocuğa içinde bulunduğu doğal ve toplumsal çevre inceletilerek; kendini tanıma, çevreyi ve çevrede meydana gelen olayları anlama, daha iyi yaşama yollarını bulma, çevredeki eşyaların yerlerini ve bunların nasıl kullanılacağını bilme, bireyin yakın çevresi ile ilgili günlük olaylara ilgi duyma, toplu yaşamın önemini kavrama, toplumun istediği davranışları gösterme, sağlıklı ve düzenli yaşama alışkanlıklarını kazanma gibi bireyin yaşadığı çevreyi daha iyi tanıması ve bu çevre ile uyumlu biçimde yaşayabilmesi için gerekli bilgi ve alışkanlıkların kazandırılmasına çalışıyoruz.

Türkçe Sosyal Bölümü Haberler

Sosyal Bilgiler, ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmek amacıyla öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırıldığı bir ders olarak görülmelidir. Sosyal Bilgiler yoluyla öğrencilere kültürel mirası aktarma ve onları iyi birer vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Derslerimizi bu amaçlar doğrultusunda planlıyoruz. Gezilerimizle de gerçekleştirmek istediğimiz amaçları desteklemeye çalışıyoruz.

Sosyal Bilgiler Dersi 4. sınıflarda 3'er ders saati olarak işlenmektedir.

Türkçe Sosyal Bölümü Haberler

DERYA ÖNCÜ’DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

ingilizce_ilkokul


İNGİLİZCE BÖLÜMÜ; öğrencilerimizin dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini kullanarak İngilizceyi iyi bir şekilde öğrenmelerini amaçlar. Bunun için işitsel ve görsel duyulara yönelik yöntem ve teknikler kullanır. Okulumuzda seçilen İngilizce kitapları ve diğer ders materyalleri akıllı tahta ve bilgisayar destekli olduğundan öğrencilerin yabancı dil eğitimine ilgileri de artmaktadır.

Okulumuzda İngilizce dersleri öğrenci merkezli ve aktif olarak işlenmektedir. Öğrencilerimize farklı ve yenilikçi öğretim stilleri ile ders anlatılmaktadır. Öğrencilerimizin motivasyonlarını arttıracak İngilizce şarkı yarışmaları, skeçler, genel kültür yarışmaları, proje çalışmaları ve portfolyo sunumları yapılmaktadır. Çocukların özgün çalışmalar sunmaları ve öğrendikleri dile ait somut ürünler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yazma çalışmaları ağırlık kazanmakta ve çocukların yaratıcı yönlerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Konuşma becerilerinin belli bir seviyeye ulaşması ile karşılıklı etkileşim yoğunluk kazanmaktadır.

İNGİLİZCE HEDEFLERİMİZ

  • Derslerde teknolojik araç ve gereçler kullanarak öğrencilerin ilgisini sürekli kılmak,
  • Dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini geliştirip öğrencilerin kendilerini doğru ve akıcı olarak ifade edebilmelerini sağlamak,
  • Spelling-Bee-2017-3Öğrencilerin kabiliyetlerini gösterebilecek ortamlar hazırlamak,
  • Öğrencilerin sürekli araştıran, merak eden ve sorgulayan birer fert olmalarını teşvik etmek,
  • Öğrencileri her yönüyle tanıyarak öğrenim tarzlarını ve zekâ türlerini dikkate alarak eğitim ve öğretim vermek,
  • Öğrencileri, uluslar arası geçerliliği olan Starters, Movers , Flyers, KET for Schools ve PET for Schools gibi sınavlara girmeleri için teşvik etmek ve hazırlamak.

Yabancı Diller Bölümü Haberler

gorsel-sanatlar-ilkokulResim genel anlamda bireyin iç dünyasının kağıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesi sayılabilir.

İlköğretim kademesinde resim gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Bireyin estetik eğitimi onun doğadan yada sanat çevrelerinden haz duyabilmesi anlamına gelir. Özel Derya Öncü Kolejinde Görsel Sanatlar dersi; Kendini evrenin merkezi olarak duymayan çocuk için, kendini dışa vurma,içinde bulunduğu ortamı tanıma, bir değer olduğunun bilincine vararak kişiliği kanıtlama olması açısından önemli bir ortamdır.

Çocuk çizmiş olduğu resimlerde kendi hayal dünyasını ve yaşamını yansıtır. Bu durum ise çocuğu tanıtan en önemli verilerden biridir. Yani resimlerle çocuğun;toplumsal, ruhsal, bedensel, çizgisel kısaca kişilik gelişimini bize izlettirir.Bu nedenle eğitimci çocuğu resme teşvik etmeli, gerek resimle gerek başka şekillerle çocuğu çok iyi tanımalıdır.

Görsel Sanatlar Haberler

derya-oncu-muzik-egitimi2

MÜZİK EĞİTİMİ

Müzikle ilgilenen her insan, mesleği ne olursa olsun, hayatında daha başarılı, daha yetkin ve daha mutlu olur.

 

 

Müzik Eğitimi Haberler

derya-oncu-ilkokulu-beden-egitimiOkullarda Beden Eğitimi ve Sporun Temel Amacı Nedir ?

Öğrencilerin fiziksel etkinlikler,yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır. Bu nedenle beden eğitimi ve spor genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır. Günümüzde beden eğitimi ve spor yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.

Beden Eğitiminin Yararları:

1. Sağlığa Destek : Beden Eğitimi, etkinliklere katılımı ile çocuğun bedensel formunu ve iskelet sistemini geliştirir.
2. Aktif Yaşam Tarzı : Çocuk Beden Eğitimi etkinliklerine katılarak mutlu bir çocuk olabilir. Aynı zamanda bireysel sorumluluğu gelişir.
3. Pozitif Etkileşim : Beden Eğitimi, ortak ve kurallara uygun oyun becerilerini destekleyen doğal bir öğrenme ortamı sağlar, hareket eğitimi etkinlikleri ile çocukların birbirleriyle iletişim kurma becerisi gelişir.
4. Kendine Güve ve Kendini Gerçekleştirme : Beden Eğitimi etkinlikleri çocuklara kendine değer verme duygusunu aşılar.
5. Akademik Başarı : Beden Eğitimi "aktif beden, aktif beyin" ilkesini benimser.

Derya Öncü Koleji'nde Beden Eğitimi Dersinin Hedefleri:

 Öğrencilerin zihinsel, ruhsal ve bedensel gelişimlerine yardımcı olmak,
 Akademik ve psikolojik yorgunluklarını bedensel egzersizlerle gidermek,
 Sosyal yaşamlarındaki davranış biçimlerini sportif faaliyetlerle olumlu yönde geliştirmek,
 Her öğrencinin ilgi duyduğu alanda spor yapmasına olanak tanımak,
 Kazanmanın coşkusu kadar, çalışmak, kendini hazırlamak, yarışmaya katılmak ve mücadele etmenin daha da önemli olduğunu benimsetmek,
 Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme yeteneğini geliştirmek.

Beden Eğitimi Haberler

ilkokul-dkabDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

Din eğitimi, insanın önemli bir ihtiyacını karşılaması ve bu sayede onun sahip olduğu yetenek ve kapasiteyi fiilen gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadır.

İnsanın gerek kendisi hakkındaki gerekse varlığının anlamını arayan sorularına cevap bulmada dinin verilerini kullanmak kaçınılmazdır.

Bunlar, insanın fizik ötesi ile ilgili sorularıdır ve bunların en doyurucu cevabı dinden gelmektedir. İnsanın bu duygusu hiçbir zaman yok olmaz; ancak eksik ve yanlış doyurulabilir

Asıl önemli nokta da burasıdır. Eğitim öğretimden beklenen görev, bu eksik ve yanlış doyurulmaları önlemektir.

Ayrıca, eğitim öğretimde asıl olan, ferdin bedenî ve ruhi bütün yetenek ve ihtiyaçlarının sıra ile değil, birlikte ele alınması ve uyum içerisinde doyurulup geliştirilmesidir. Bu nedenle, inanma gibi önemli bir duygu ve ihtiyacı, diğer duygu ve ihtiyaçların gerisinde bırakmak veya hiç görmezden gelmeye çalışmak doğru değildir. Din öğretiminden beklenen, kişilerin inanma ihtiyaçlarını, doğru bilgi, duygu ve becerilerle doyurmalarına yardımcı olmaktır.

Günlük hayatımızda dini ifadelerin en çok dilek ve dualarımızda yer aldığını görürüz.

Bu bağlamda din eğitimi ile çocuklarımızın küçük  yaşlarda bu terimlerimize aşina olmalarını hedeflemektedir.

Bunlardan bazıları :

Bismillahirrahmanirrahim , Din, Dua, Emin, Fatiha , Günah, İyilik, Kelime-i şehadet,Nimet, Selam, Sevap, Sure, Temizlik, Yardım  gibi terimler.

Ayrıca ;  Görgülü olmak,Güvenirlik,  Hakikat sevgisi ,Hoşgörü ,Hayâ, İbadet yerlerine saygı, İffet, Merhamet, Kanaat, Kardeşlik gibi ifadeler çocuklarımızın hayatında yer etmeye başlamaktadır.

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin  çocuklarımıza beden ve ruh yönünden sağladığı katkıları sıralarsak eğer ;

*Öğrenmekten zevk alan, dinî kavramları doğru kullanan, kendini etkili biçimde ifade eden, iletişim kuran, sorun çözen, bilimsel düşünen, araştıran, soran, sorgulayan, eleştiren, 

* Günlük yaşamda ihtiyaç duyulan temel dinî bilgiler ve yaşam becerilerine sahip,

 İslam dininin inanç, ibadet, ahlak değerleri ile insani ve kültürel mirasını öğrenen,

*Kültür, dil, sanat, örf ve âdetler ile ahlak üzerindeki etkisini dikkate alan,

*Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen; üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, insanların yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Türkçe Sosyal Bölümü Haberler

r9Geleceği teknolojiyi kullanan değil onu geliştiren ülkeler şekillendirecektir. Kurumu olarak geleceğimizi kurmak ve dünyaya yön veren ülkeler arasında yer almak için Bilişim Teknolojilerine gerekli önemi vermekteyiz.

Öğrencilerimize bilişim okur-yazarlığının kazandırma amaçlı etkinlikler yapmaktayız. Bilişim okur-yazarlığı en basit haliyle bilgisayarı kullanma yeteneği olarak tanımlansa da bilgisayar okuryazarı olan bir bireyin, çeşitli sorunların çözümünde, iletişim kurmada, bilgi edinmede bilgisayar kullanması ve bilgisayarın çalışma mantığı, bilgisayarda kullandığı programların nasıl geliştirildiği ve çalıştığı hakkında bilgi sahibi olması beklenmektedir. Bu amaçla yaygın ofis uygulama programları ve işletim sistemlerinin çalışmaları yapılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (Eba) üzerinden ve diğer eğitim siteleri üzerinden kodlama etkinlikleri yapmaktayız.
Dijital kültürün ortak dili olan kodlama, bilişim okur-yazarlığının temellerinden biridir. Kodlama eğitimi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış, teknolojiyi daha etkin kullanabilen, problem çözme ve ürün geliştirme yeteneklerine sahip bireylerin eğitiminde artık önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin kendi geleceklerini planlamaları için imkânlar sunar.
Hayatımıza çok hızlı ve her yönden dâhil olduğu günümüzde teknolojinin sahip olduğu fırsatları ve tehditleri iyi anlamak herkes için önemli hale gelmiştir. Hızlı bilgi artışı toplumların da hızlı değişimini ve gelişimini beraberinde getirmektedir. Günümüzde okuma-yazma bilen, aritmetik bilgileri olan kişileri tanımlamakta kullanılan eğitimli insan tanımı da değişimden etkilenmiştir.

Bu tanım içinde kendine yer edinen kodlama becerisi, bilişim teknolojileriyle iletişim kurmak için kullanılan bir dildir. Kısaca kodlama; bilgisayarlara, adım adım verilen talimatları izlemelerinin ve onların tam olarak ne yapmaları gerektiğinin söylenmesidir.

Bilişim sınıfımızda robotik eğitim setleri kullanarak öğrencilerimize tasarım yapmayı ve yaptıkları model tasarımlarını tabletler kullanarak kodlamayı öğrenmekteyiz.

Üç boyutlu tasarım ve üç boyutlu yazdırma uygulamaları ile öğrencilerimize yansıtıcılık, üretkenlik, problem çözme ve analitik düşünme, uzamsal düşünme becerileri gibi beceriler kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Bilişim Teknolojileri Haberler