EĞİTİM ÖĞRETİM

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

– Eğitim anlayışımız; değerler dünyamızın erdemlerini ön plana çıkararak, zorlama ve baskıyla değil, içten kuşatarak kendileri için iyi, güzel, faydalı olduğuna ikna ederek ,aileleri ile el ele gençlerimizin duygu,düşünce,davranış gelişimini sağlayarak hayata hazırlamaktır.
– Eğitim anlayışımızı hayata geçirmek için aşağıda belirtilen uygulamalar yapılmaktadır.

A) DEĞERLER EĞİTİMİ

EĞİTİME DEĞER KATIYORUZ
Bizi "biz" yapan değerlerimize birlikte sahip çıkıyoruz. Değerler Eğitimi Projesiyle her öğrencimiz "değerli" olduğunun farkına varıyor, değerini artırıyor. Değerlerimizden bazıları;
– Zaman
– Yardımlaşma
– İdealizm
– İletişim
– Adalet
– Emek
– Sorumluluk

B) ÖNCÜ DEĞERLER SÖZLEŞMESİ

Okul hayatının sıhhatli işlemesi için sahip olunması gereken değerleri öğrencilerimizle birlikte tespit ediyoruz. Öncü Değerler Sözleşmesi "öz disiplin" anlayışının hayat bulduğu bir anlaşma zemini olarak kabul görüyor.

C) ODAK

Öğrencilerimiz Okul Danışma Kurulu (ODAK) projesiyle yönetim becerilerini geliştirerek sorunlarının çözümünün kendilerinde gizli olduğunu keşfediyorlar.
Sınıf Anayasaları ve Sınıf Kurulları ile sınıflarında Okul Öğrenci Meclisi ve Okul Başkanlığı ile okullarında söz sahibi oluyorlar

D) SOSYAL FAALİYETLER

Okulumuzda Sosyal Faaliyetler bir zincirin halkaları gibidirler. Yayın çalışmaları gezilere, tiyatro çalışmaları şiir dinletilerine, kulüp çalışmaları sportif faaliyetlere sıkı sıkıya bağlıdır Çünkü, bağın diğer ucunda hayatın zorlu zirveleri bekler öğrencilerimizi. sosyal Faaliyetlerimizden örnekler:

Kitap Sergileri
Film Gösterimleri
Kutlu Doğum Haftası
Kütüphane Gezileri
Şiir Dinletisi
İngilizce Haftası
Yardım Kermesleri
Tiyatro Çalışmaları
İletişim Seminerleri
Kültürel Geziler
Sportif Aktiviteler(Futbol,Basketbol,Voleybol,Badminton,Atletizm.Masa Tenisi)
Üniversite Tanıtım Gezileri
Meslek Tanıtım Seminerleri
Yarışmalar
Kültürel Bilinç Seminerleri

KULÜPLERİMİZ

KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ
YAYIN VE HABERLEŞME KULÜBÜ
TARİH VE FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA KULÜBÜ
GEZİ TANITIM VE ÇEVRE KULÜBÜ
SATRANÇ KULÜBÜ
İNGİLİZCE KULÜBÜ
SPOR KULÜBÜ
SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ
BİLİM – FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ
KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ
SİNEMA VE FİLM KULÜBÜ
TİYATRO KULÜBÜ

Öğretim anlayışımızı ve hedefimizi üç temel esas oluşturmaktadır;

– Gençlerimizin bilgi ve beceri gelişimini en üst seviyede gerçekleştirmek,

– ÖSS de öğrencilerimizi başarılı kılmak,

– Yabancı Dil'de yeterli hale getirmek,

– Öğretim hedeflerine ulaşmak için;

– Hafta sonu tam gün takviye kurs etkinliği yapıyoruz.

– ÖSS hazırlığı için temel derslerde ders saati sayıları ilave kurslarla-etütlerle artırılmaktadır.

– Profesyonel kuruluşlardan soru bankası, deneme sınavları, yaprak test vb. benzeri doküman desteği sağlanmaktadır.

– Ara sınıflarda yılda 4, son sınıflarda 20 deneme sınavı yapılmaktadır.

– Öğrencilerimiz, zeka türleri – ilgi ve kabiliyetleri dikkate alınarak yönlendirilmektedir.

tarlasonMATEMATİKSEL DÜŞÜNMENİN TEMELLERİ

Matematiksel düşünme, en önemli unsurları olan bilgi; tefekkür, emek ve sabır gibi temel değerlerle yoğrulduğunda anlam kazanır. Bu değerlerle yoğrulmuş bir programın açığa çıkardığı öğrenme döngüsü " Problem – Keşfetme – Hipotez Kurma – Doğrulama – Genelleme – İlişkilendirme – Çıkarım " ile öğrencinin informel bir durumla karşılaştırılmasını temin eder. Temel hedeflerimizden birisi öğrencilerimizin bu informel durumdan formel bir matematiksel yapıya ulaşmasını başarmaktır.

FizikKonuNEDEN FİZİK?

Fizik eğitimi ile öğrenciye fiziğe ilgi duyabilme, yeni gelişmeleri izleyebilme, yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme, bilimsel düşünebilme, aklını kullanabilme, bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilme, bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilme ve yapıcı eleştirici düşünme yeteneği kazandırabilmek amaçlanmaktadır. Ayrıca fizik eğitiminin temel amaçlarından birisi de öğrencileri bilimsel olarak okur-yazar hale getirmektir. Bilimsel okur-yazar bireylerden oluşan toplumlar ise hem yeniliklere kolayca uyum sağlar hem de kendileri yeniliklere önderlik edebilirler.

Günlük hayatımızda karşılaştığımız ve gözlemlediğimiz birçok durum fizik ile ilgilidir. Bireylerin kendi yaşantılarını etkileyen olayların okulda öğrendikleri bilgilerle bağlantılı olduğunu kavramaları onların bilimsel okur-yazar olmalarına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Yani fizik dersi konularının hayatta karşılaştığı olaylar ile bağlantılı olduğunu kavrayan öğrenci bilim ve teknolojiye olan ilgisi artacaktır. Eğer bu ilişkiler okulda kurulmaz ise teknolojinin egemen olduğu günümüzde bireyler daha kolay bir yaşantı için gerekli bilgi ve becerileri kazanamazlar. Eğer öğrenciler fizikteki bilgilerin soyut olmadığını aksine kendi yaşantıları ile direkt olarak ilişkili olduğunu algılarsa ona karşı olan tutumları artacağı için bu bilimi hissederek öğrenirler ve bu ilişkilendirme öğrenmelerini kolaylaştırır.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli fark , merak duygusudur. Bu duygu sayesinde insan kendisini ve çevreyi tanımaya çalışmaktadır. Bu duygu sayesinden biyoloji bilimi doğmuştur.

Bizim amacımız öğrencilerimize biyoloji dersinin daha iyi öğrenilmesi ve öğrenmeden daha ziyade bilginin hayata tatbik edilmesi için

Öğrenci ile öğretmen arasında olumlu ilişkiler kurulur.
Her öğrencinin bireysel farklılıkları ve özellikleri dikkate alınır.
Bilimsel düşünüş yeteneği geliştirilmeye çalışılır.
Laboratuar deney teknikleri üzerinde çalışılır.
Biyoloji biliminin değişik meslek alanlarıyla ilişkileri anlatılır.
Bilimsel düşüncenin temelini oluşturacak şekilde olaylara şüpheci yaklaşılır ve bu sayede sorgulayan , sorun çözebilen ve doğru kararlar alabilen öğrenciler olmaları hedeflenir.

kimyaLiseKİMYA
Öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağlamak amacıyla kimya dersine ait kazanımlar, günlük yaşamla ilişkilendirilir. Kimya deneye dayalı bir bilim dalıdır. Laboratuvarda öğrenciler deney yaparak bilimsel araştırma basamaklarını kullanır. Gözlemci, sorgulayıcı, araştırmacı bireyler yetiştirmeyi hedefler.
PROJE ÇALIŞMALARIMIZ
Öğrencilerimizin problemlere disiplinler arası bakış açısı ile bakmalarını, bütüncül bir eğitim anlayışıyla bilgi ve beceri kazanmalarını hedefleyen bir yaklaşım ile proje konuları belirlenmektedir.
Bu yıl ki proje çalışmalarında refraktometre, laktodansimetre ve bütirometre ile tayinler ve enerjinin yenilenebilir olması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Türk Edebiyatı dersinde öğrencilerimize Türk ve Dünya Edebiyatının seçkin eserleri okutularak, onlara edebiyatın kültürel yönü tanıtılır ve bu kültürlerden yararlanarak, öğrencilerimizin estetik yönden geliştirilmeleri hedeflenir.

Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı dersinin amacı, edebiyat kültürünü geliştirmek, ana dilinde olgunluğa ulaşmak, dilin inceliklerinin farkına varmak, ayırt edici düşünmeyi öğrenip, duygu ve düşüncelerini en güzel biçimde aktarabilmektir. Dil ve Anlatım derslerinde öğrencilerimizin kendi birikimleri ile oluşturdukları metinler incelenmekte, uygun olanları her dönem sonunda Karalama Defteri adlı dergimizde yayınlanmaktadır.
Okulumuzda "Dil ve Anlatım" ve "Türk Edebiyatı" dersleri birbirinden bağımsız değildir. Öğrencilerimiz; Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı derslerinde, anlama ve anladığını doğru ifade etme becerisi kazanırlar. Bir kültür birikimi oluşturarak geçmiş ve gelecek arasındaki bağın insan ve toplum üzerindeki etkilerini kavrarlar.
Anadilini doğru kullanan, kültürünü özümsemiş, dünya kültürünü yakından tanıyan, farklı; okuma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmenin yanı sıra öğretmenlerimiz;edebiyat
• Hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen, eleştiri yapabilen ve bunları ifade edebilen vatandaşlar yetiştirir,
• Dilin, hayatımızdaki yerini iyice belirterek anadilin eğitim ve öğretimdeki yerini kavratır,
• Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimseterek, okuma zevk ve alışkanlığı kazandırır;
• Yazarken ve konuşurken Türkçenin imlâsına, telâffuzuna ve estetik inceliklerine özen gösterilmesinin gereği benimsetilerek bunların yaygınlaştırılmasını sağlar,
• Anadilini doğru kullanan, kültürünü iyi bilen, dünya kültürünü tanıyan, farklılığa saygı duyan; okuma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirir,
• Bütün düzeylerde, "yazım noktalama" ve "anlatım bozuklukları" "dil bilgisi esasları" konularını metin içinde öğretir.
• Eser merkezli olarak çözümlemelere sentezlere ve özgün yorumlara ulaşır,
• Türk edebiyatının dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin öneminin kıvranılmasına imkân ve zemin hazırlar,
• Türkçe öğretimi ve eğitimi yoluyla öğrencilere diğer alanlarda da sağlam, dengeli, özgür ve sitemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama, sentez gücü kazandırır,
• Sınıf ve yaş seviyelerine göre dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri sırasında Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazandırır,
• Sözlü ve yazılı olarak metin inceleme ve yeni metinler meydana getirme etkinlikleri arasında kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanıtır.
İçinde yaşadığımız çağdaki teknolojik gelişmelerle birlikte sözlü iletişimin azaldığı düşünüldüğünde; öğrencilerimizin sahip olduğumuz dili korumalarını ve onlara iletişim becerileri kazandırarak, etkili konuşmalarını sağlamak, en temel amacımızı oluşturmaktır. Bu bağlamda; Türkçeyi etkin ve doğru şekilde kullanan, okuduğunu anlayan ve anladığını ifade edebilen, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine sahip, ana dilini kurallarıyla kavrayabilen, Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini her yönüyle inceleyerek eserlere eleştirel bir gözle bakabilen, elde ettikleri birikimlerle bilimsel, yapıcı, yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilen, kitap okuma, araştırma, etkili konuşabilme, tartışabilme beceri ve alışkanlıklarını kazanan, kendi yaratıcılık ve yeteneklerini algılayabilerek kendilerine güven duyan öğrenciler yetiştirmek metin ve öğrenci merkezli eğitim anlayışını güden Türk edebiyatı, dil ve anlatım derslerinin birincil amacıdır.

dilveanlatımDil ve Anlatım dersinde gaye; edebiyat kültürünü geliştirmek, ana dilde olgunluğa ulaşmak, dilin inceliklerinin farkına varmak, ayırt edici düşünmeyi öğrenip, duygu ve düşüncelerini en güzel biçimde aktarabilmektir. Dil ve Anlatım derslerinde öğrencilerimizin kendi birikimleri ile oluşturdukları metinler incelenmekte, uygun olanları her dönem sonunda Karalama Defteri adlı dergimizde yayınlanmaktadır.
Okulumuzda "Dil ve Anlatım" ve "Türk Edebiyatı" dersleri birbirinden bağımsız değildir. Öğrencilerimiz; Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı derslerinde, anlama ve anladığını doğru ifade etme becerisi kazanırlar. Bir kültür birikimi oluşturarak geçmiş ve gelecek arasındaki bağın insan ve toplum üzerindeki etkilerini kavrarlar.
Anadilini doğru kullanan, kültürünü özümsemiş, dünya kültürünü yakından tanıyan, farklı; okuma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmenin yanı sıra öğretmenlerimiz;
• Hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen, eleştiri yapabilen ve bunları ifade edebilen vatandaşlar yetiştirir,
• Dilin, hayatımızdaki yerini iyice belirterek anadilin eğitim ve öğretimdeki yerini kavratır,
• Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimseterek, okuma zevk ve alışkanlığı kazandırır;
• Yazarken ve konuşurken Türkçenin imlâsına, telâffuzuna ve estetik inceliklerine özen gösterilmesinin gereği benimsetilerek bunların yaygınlaştırılmasını sağlar,
• Anadilini doğru kullanan, kültürünü iyi bilen, dünya kültürünü tanıyan, farklılığa saygı duyan; okuma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirir,
• Bütün düzeylerde, "yazım noktalama" ve "anlatım bozuklukları" "dil bilgisi esasları" konularını metin içinde öğretir.
• Eser merkezli olarak çözümlemelere sentezlere ve özgün yorumlara ulaşır,
• Türk edebiyatının dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin öneminin kıvranılmasına imkân ve zemin hazırlar,
• Türkçe öğretimi ve eğitimi yoluyla öğrencilere diğer alanlarda da sağlam, dengeli, özgür ve sitemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama, sentez gücü kazandırır,
• Sınıf ve yaş seviyelerine göre dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri sırasında Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazandırır,
• Sözlü ve yazılı olarak metin inceleme ve yeni metinler meydana getirme etkinlikleri arasında kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanıtır.
İçinde yaşadığımız çağdaki teknolojik gelişmelerle birlikte sözlü iletişimin azaldığı düşünüldüğünde; öğrencilerimizin sahip olduğumuz dili korumalarını ve onlara iletişim becerileri kazandırarak, etkili konuşmalarını sağlamak, en temel amacımızı oluşturmaktır. Bu bağlamda; Türkçeyi etkin ve doğru şekilde kullanan, okuduğunu anlayan ve anladığını ifade edebilen, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine sahip, ana dilini kurallarıyla kavrayabilen, Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini her yönüyle inceleyerek eserlere eleştirel bir gözle bakabilen, elde ettikleri birikimlerle bilimsel, yapıcı, yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilen, kitap okuma, araştırma, etkili konuşabilme, tartışabilme beceri ve alışkanlıklarını kazanan, kendi yaratıcılık ve yeteneklerini algılayabilerek kendilerine güven duyan öğrenciler yetiştirmek metin ve öğrenci merkezli eğitim anlayışını güden Türk edebiyatı, dil ve anlatım derslerinin birincil amacıdır.

Gelecekle geçmiş arasındaki köprüyü sağlam kurabilmenin yolu, Osmanlı Türkçesini okuyup anlayabilmekten geçmektedir. Millî kültürümüzün temelini oluşturan eserlerimizin hemen hemen tamamı, Osmanlıca'yla yazılmıştır.
okullarda-osmanlica-ogretilmeli
Geçmişin güzelliklerinden, tecrübesinden ve huzur veren atmosferinden faydalanabilmek gayesiyle okulumuzda Osmannlı Türkçesi dersi seçmeli ders olarak okutulmuktadır.

tarih1Tarih Derslerimizin Genel Amaçları

Öğrencilerimizin geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazanmalarını, kendilerini kuşatan kültür dünyası ve medeniyet daireleri hakkında meraklarını artırma ve giderme gayreti içinde olmalarını, etraflarındaki insanların ve kendilerinin de – tarihin bir öznesi olduğunu farketmelerini, nasıl bir mirasın varisi olduklarını fark ederek, bu büyük vizyonu sahiplenecek ve geliştirecek gücü kendilerinde bulmalarını sağlamaktır.
Yani özetle amacımız hayatı geriye doğru doğru anlayıp, ileriye doğru düzgün yaşamaktır.

Derslerimiz
Faklı sınıf seviyelerindeki tarih derslerimiz şöyledir:

sınıf: Tarih I (En eski dönemlerden 11. yy.a kadar)
sınıf: Tarih II (Osmanlı ve Batı Tarihi merkezli 13. yy-20.yy. arası)
Sınıf: T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (20. yy. başından 1940'lara kadar)
sınıf: Seçmeli Tarih III (Türk Kültür-Medeniyet Tarihi)
sınıf: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (20. yy. başından 21. yy.a kadar)
Sınıf: Etüt Tarih adıyla YGS ve LYS hazırlık dersleri yapılmaktadır.

Ders Materyallerimiz:
Derslerimizde MEB tarafından yayınlanan ders kitaplarının yanı sıra akıllı tahta uygulaması takip edilmektedir. Derslerimiz sunum, video, test uygulamaları ve interaktif etkinliklerle zenginleştirilmektedir.

Etkinliklerimiz:
Bütün sosyal zümre branşlarında olduğu gibi tarihte de "Tarih Günleri" adıyla bir hafta süreyle etkinlikler yapılmaktadır. Bugüne kadar Tarih Şuraları, tiyatral çalışmalar, fotoğraf sergileri, üç boyutlu maketler, ışıklı panolar, tarih gazeteleri, geziler, yarışmalar, akademisyenlerin sunumları gibi çok sayıda ve farklı türde etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu sene de yılbaşında Tarih Günlerinin yapılması planlanmaktadır.

COĞRAFYA DERSİNİ ÖĞRENMENİN AMACI VE COĞRAFYA DERSİ KONULARIMIZ

Coğrafya, yeryüzündeki doğa olaylarını ve insan faaliyetlerini incelerken bunlar arasında ilişki kurar. Böylece olayları bir bütün olarak kavramamızı sağlar. Coğrafya, insan ve doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilimdir. Coğrafya Öğretiminin Amacı, yaşadığımız alandan başlayarak, ülkemiz ve dünya ile ilgili COĞRAFİ BİLİNÇ kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda;cografya1

 1. Doğayı ve insanı tanıyıp anlayarak mekânı doğru ve etkin kullanmak,
 2. İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi fark etmek,
 3. Geleceği düşünerek çevreyi korumak,
 4. Milli değerlere bağlı, coğrafî değerlerin "vatan bilincinin" kazanılmasındaki önemini özümsemek
 5. Dünyanın ve insanlığın korunmasında sorumluluk sahibi olmak,
 6. Çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin coğrafî açıdan uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavramak
 7. Dünya gelindeki insanlar, yerler ve çevrenin birbirleriyle olan etkileşimini anlamak,
 8. Harita okumak, bilgi teknolojilerini kullanmak, coğrafi bilgileri sorgulamak, entelektüel ve sosyal becerilere sahip bireyler yetiştirmek
 9. Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavramak
 10. Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından Türkiye'nin konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafî bir birikim ve sentez ülkesi olduğunun bilincine varmak için coğrafya öğreniyoruz.
 11. SINIF KONULARIMIZ;

DOĞAL SİSTEMLER
BEŞERÎ SİSTEMLER
MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
ÇEVRE VE TOPLUM

FELSEFEFelsefenin kelime anlamı bilgelik sevgisi.
Var olanların varlığı, anlamı ve nedeni üzerine sorular ortaya atan filozoflar bunu sevgiyle yapmanın derdine düşmüşler.
Socrates "Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez" diyerek insanın kendini hem yatay hem de dikey manada fark etmesi gerektiğini hissettirir bizlere.
Lise 3. sınıfta öğrencilerimiz felsefe ile tanışıyor. Bir yıl boyunca haftada 2 ders saati epistemolojiden ontolojiye, etikten estetiğe, siyasetten bilime, dine kadar yedi temel başlıkta geçmişle ilgili ve güncel problemlere tarihi perspektif ve problematik açıdan bakabilme yolları aranıyor.

ÖNCÜNÜN DEĞERLER İKLİMİ

Liselerimizde değerler eğitimi çalışmaları öğrencilerimizin ilkokul ve ortaokul döneminde kazandıkları temel değerleri hayata geçirmeleri için zeminler oluşturma esasına dayanmaktadır. Bu amaçla uygulanan Sosyal Sorumluluk Projeleri öğrencilere “değerli” olmanın manasını ve güzelliğini keşfetme fırsatı verir.

Yedi Renk Hareketi
Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile işbirliği içinde gerçekleştirilen projelerle öğrencilerimize hayatın farklı renklerini öğretmek hedeflenmektedir. Onlara yaşadıkları hayatın farklılıklarını keşfetme fırsatı verilir.

İyilikte Öncü Hareketi
Düzenli olarak gerçekleştirilen sınıf kermesleri, yardım kampanyaları ile bütün öğrencilerimiz bu “iyilik hareketinde” birer öncüdürler.

Yaşlılar Baş Tacımız
Yaşlılara verilen değerin geçmişimize verilen değerle eş olduğu bilinciyle yapılan düzenli huzurevi ziyaretleri gençlere önemli hayat tecrübeleri kazandırmaktadır.

Öncü Düşünce Okulu
Medeniyet Üniversitesi ile işbirliği içinde düzenlenen periyodik seminerlerde öğrencilerimiz düşünce dünyasının sorunlarına akademik bir pencereden bakıyorlar.

Tıpkı Sizin Gibiyiz
Tomurcuk Vakfı ile işbirliği içinde yürütülen çalışmada öğrencilerimiz özel öğrenim gören gençler ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyorlar.

Bizde Öğretiyoruz
Okulumuz öğrencileri arasındaki akran dayanışmasının en güzel örneklerinden biri de üst sınıflarımızda okuyan öğrencilerimizin alt sınıflardaki kardeşlerine akademik destek sağlamalarıdır.

Yabancı Dil Eğitimi verirken, öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarını sağlayacak ortamlar hazırlar, kendi kültürlerini tanımalarına imkan verir ve bu çerçevede evrensel değerlere dair bir farkındalık oluşturma gayreti içinde olunur.

Okulumuzda Yabancı Dil Eğitimi Avrupa Birliği ortak dil kriterlerine göre, öğrencilerin A1 Başlangıç Düzeyinden başlayıp, C1 İleri Düzeyine ulaşmalarıdır.

Özel Derya Öncü Koleji öğrencilerinin mezun olduklarında belli kalıpları kullanarak kendisini tam olarak ifade edebilen, söylenileni anlayan, derdini ve fikrini anlatabilen bireyler olması hedeflenir.